Požadovanou kvalitu musí garantovat silná instituce vedená renomovanými odborníky, kteří budou oporou pro občany i politiky; zároveň je nezbytné zefektivnit práci i spolupráci úřadů
 • Uvedenou vizi musí někdo uskutečnit, je tedy zapotřebí vytvořit podmínky pro reformu či vznik instituce, která za město zajistí její kvalitní naplňování a zároveň bude odbornou oporou pro občany i politiky
 • Za tímto účelem by bylo nejvhodnější reformovat a posílit roli Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP) do podoby respektovaného řídícího a odborného (odborně nezávislého) orgánu plnícího původní roli Hlavního architekta
 • Tato instituce by měla mít po vzoru Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) ustanovenou gremiální (či podobnou) radu se zastoupením nejpřednějších odborníků (nejen z Plzně), v čele instituce by vedle managementu měl na základě otevřeného výběrového řízení stanout uznávaný a zkušený odborník, který zosobní „tvář i mozek instituce“, dále by mělo dojít k výraznějšímu personálnímu rozšíření o další talentované a progresivní odborníky
 • Tato instituce by měla odborně koordinovat či konzultovat všechny drobné i klíčové projekty mající vliv na urbanismus, architekturu a fungování města, a to od jejich počátku až do úspěšné realizace vč. dlouhodobé udržitelnosti
 • Stejně tak by měli specializovaní odborníci této instituce pomáhat veřejnosti s přípravou a řešením veřejně prospěšných komunitních projektů a poskytovat poradenství i při řešení soukromých investic s vlivem na vzhled a fungování města (např. rekonstrukce fasád, novostavby domů apod.)
 • Instituce hlavního architekta je zodpovědná za to, že všechny městské projekty (a ideálně obecně projekty veřejné správy na území města) budou zpracovávat týmy vedené odborníky s komplexním přístupem (architekti, urbanisté, krajinářští architekti apod.), ne pouze odborníci na jednu oblast (dopravní inženýři, stavební inženýři, specialisté na infrastrukturu apod.), každý takový projekt by měl mít ze strany instituce hlavního architekta svého manažera
 • Ve městě je zapotřebí jasněji rozdělit funkce a kompetence mezi jednotlivými úřady – např. ÚKRMP má zajišťovat přípravu strategií a projektů (na základě schválené politické vize a ve spolupráci s obvody), úzce dohlížet na jejich skutečné naplňování při realizaci i udržitelnosti a poskytovat odbornou asistenci vedení města, úřadům i občanům; investice může zajišťovat odbor investic ale v úzké spolupráci s ÚKRMP; údržbu a správu má zajišťovat Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) a obvody na základě jasně koncepčně rozdělených kompetencí
 • SVSMP by však neměla projektovat nebo administrovat vlastní rozsáhlé investice (odborníci z těchto oblastí mohou přejít na ÚKRMP či odbor investic), ÚKRMP by neměl předávat projekt po fázi studie či DUR jiným organizacím (navíc bez podrobného dohledu) apod. => tímto vzniká jen nepřehledné a nesystémové prostředí, kde lze jen těžko zkoordinovat a prosadit kvalitní projekty a udržet konkrétní odpovědnost za ně
 • Stejným způsobem je zapotřebí jasně rozdělit kompetence mezi jednotlivé obvody a město (či dokonce znovu uvážit efektivnost dělení na město a obvody – i větší města jako např. Lublaň fungují efektivněji v jednostupňové samosprávě): v případě zachování dvoustupňové správy se administrativa nesmí dublovat, obvody by měly mít v některých ohledech větší samostatnost a nést tak za správu svého území i větší odpovědnost, zároveň by měla probíhat výrazně intenzivnější spolupráce mezi obvody a městem
 • Je zapotřebí popsat standard řízení a průběhu přípravy městských projektů – všechny složky města musí spolupracovat na společném cíli: co nejkvalitnějším projektu z celkového hlediska, ne pouze ze svého úzkého hlediska*
  (* inspirovat se lze např. zkušenostmi IPR s projekty na Karlově náměstí, I. P. Pavlova nebo Vinohradské třídě, v Plzni např. projekt Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni s ustanovenou odbornou pracovní skupinou pod vedením zástupce ÚKRMP)
Souhlasíte, že Plzeň má na víc? Připojte se k výzvě a my vás budeme informovat, jak toho dosáhnout!

facebooková stránka

* Uvedením Vašeho e-mailu svobodně a dobrovolně udělujete Pěstuj prostor, z. s. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů… („GDPR “) pro účely tohoto projektu; tento souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním zprávy s uvedením zájmu o vyřazení Vaší e-mailové adresy na info@pestujprostor.cz.

Kdo za výzvou stojí? Všechny přínosné názory a nápady dohromady sesbíral z podnětů občanů, neziskovek, architektů, sociologů a kulturních aktérů plzeňský spolek Pěstuj prostor, z. s., který se dlouhodobě snaží o zlepšování rozvoje města. Případné dotazy můžete zaslat na info@pestujprostor.cz. Výzva není spojena s žádnou konkrétní politickou stranou a je cílena jak na širokou veřejnost, tak na zástupce napříč politickým spektrem.

Z plzeňských i mimoplzeňských osobností a odborníků výzvu podporují např. socioložka Ida Kaiserová, slovesná dramaturgyně Petra Hynčíková, moderátor Jiří Konečný, kulturní manažerka Helena Dienstbierová Šimicová, psychiatr a slammer David Hynčík, politolog Pavel Janšta, kartograf Aleš Hejna, projektant Ondřej Janout, kuchař a předseda spolku Envic Tomáš Popp, dopravní expert Jan Hakl, výtvarník Václav Cinádr, nebo architekti Jiří Zábran, Petr Lešek, Aleš Kubalík, Petr Domanický, Jakub Mareš (ředitel spolku k světu.), Bohumil Strejc, Jaroslav Holler, Tomáš Král, Monika Sladká, Marek Marovič, Zuzana Zbořilová, Petr Klíma, Marek Sivák a další.

logoPP_cz_kratke_sede_01

Výzva je určena jako inspirace pro širokou veřejnost a místní politiky i jako apel na kandidáty a politické strany kandidující v nadcházejících komunálních volbách. Výzva je však cílena dlouhodobě, nejen pro předvolební období.

Uvedení autorů obrázků:
K jednotlivým bodům: 1/ Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht; 2/ Pěstuj prostor / Gabriela Homolová; 3/ Wikimedia commons / Ivo Lukačovič; 4/ Pěstuj prostor / Alan Novák; 5/ Wikimedia commons / Lhotanka; 6/ Pěstuj prostor / Marek Sivák; 7/ Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht; 8/ Wikimedia commons / Forgemind ArchiMedia; 9/ Pěstuj prostor / Marek Sivák; 10/ Pěstuj prostor / Marek Sivák
Úvodní: A-E/ Pěstuj prostor
Další: K/ Václav Čubr

Poděkování: Jenovi Z., Martinovi Š., Ditě K., Pavlovi C., Alešovi H., Petrovi L. a všem, kdo se do přípravy výzvy jakkoliv zapojili